ΑΡΧΙΚΗ > Δημοσιοποίηση παροχών

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ(Ε.Υ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Ε.Υ.Φ)

 

Γνωστοποίηση από την Chiesi Hellas παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι παροχές της Chiesi Hellas προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και οι παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2015 - 31/12/2015,  01/01/2016 – 31/12/2016 και  01/01/2017 – 31/12/2017 

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

 

Επαγγελματίες Υγείας

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης για ΕΥ/ΕΥΦ της EFPIA, ως ΕΥ ορίζεται κάθε μέλος του ιατρικού, οδοντιατρικού, φαρμακευτικού ή νοσηλευτικού επαγγέλματος ή κάθε άλλο άτομο το οποίο, κατά την πορεία των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, μπορεί να συνταγογραφήσει, να αγοράσει, να προμηθεύσει ή να χορηγήσει ένα φαρμακευτικό προϊόν.

 

Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς

Ως ΕΥΦ ορίζεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (i) το οποίο είναι μία υγειονομική, ιατρική ή επιστημονική ένωση ή οργανισμός, π.χ., νοσοκομεία, κλινικές, ιδρύματα, πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα (εκτός από τις οργανώσεις ασθενών που υπάγονται στον Κώδικα για τη Συνεργασία με Οργανώσεις Ασθενών της EFPIA και του ΣΦΕΕ) ή (ii) μέσω του οποίου ένας ή περισσότεροι ΕΥ παρέχουν υπηρεσίες.

 

Στόχοι δημοσιοποίησης:

 • Περαιτέρω Ενίσχυση της Διαφάνειας και της Επαγγελματικής Ηθικής και Ευθύνης
 • Διαύγεια στη συνεργασία μεταξύ ΕΥ/ΕΥΦ & φαρμακευτικών εταιρειών
 • Ανταπόκριση στην αυξανόμενη απαίτηση της κοινωνίας για περισσότερη διαφάνεια και ακεραιότητα

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση των παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το περιεχόμενο των οποίων περιορίζει την ονομαστική δημοσιοποίηση, στα προωθητικά συνέδρια που κατατείνουν στην εμπορική προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων καθώς και σύμφωνα με τη  σχετική  ανακοίνωση του ΕΟΦ, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ την 6η Ιουνίου 2018 και έχει ως εξής:

«Στα πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 66 παρ.7 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270), καλούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ  να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία αναφορικά με Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2017, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών».

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-8-2017 η Δημοσιοποίηση αφορά Επιστημονικές Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (Τύπου Β’). Για το χρονικό διάστημα από 1-9-2017 έως 31-12-2017, η Δημοσιοποίηση των στοιχείων αφορά οποιαδήποτε παροχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις/επιτροπές εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού.»

 

Δημοσιοποίηση Στοιχείων – Ανά Αποδέκτη/ ΕΥ

Κατόπιν των ως άνω, η Chiesi Hellas συμμορφούμενη με το νομικό πλαίσιο και την ως άνω ανακοίνωση του ΕΟΦ θα υποβάλλει στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ τα απαιτούμενα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση. Στην παρούσα σελίδα οι παροχές της Chiesi Hellas προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) δημοσιοποιούνται ως ακολούθως:

 • Ατομικά τα κόστη μετάβασης και διαμονής σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Β' καθώς και οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Β'.
 • Συγκεντρωτικά τα στοιχεία παροχών που δεν αφορούν σε προωθητικές ενέργειες/συνέδρια.  

   

Οι Παροχές που σχετίζονται με φαγητό και ποτά, καθώς και ενημερωτικά και εκπαιδευτικά υλικά και αντικείμενα ιατρικής χρησιμότητας, δεν συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τη γενική οδηγία της EFPIA και του Υπουργείου Υγείας.

 

Δημοσιοποίηση παροχών προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.)

 

 • Δωρεές (δωρεές και επιχορηγήσεις προς Ε.Υ.Φ. που υποστηρίζουν την επιστήμη, την τεχνολογία, την ιατρική, την υγειονομική περίθαλψη, την έρευνα ή την εκπαίδευση).
 • Δαπάνες που σχετίζονται με επιστημονικές ή/και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από Ε.Υ.Φ. για την εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας (Ε.Υ.)
 • Λοιπές χορηγίες (π.χ. υποστήριξη ιστοσελίδων)

Όταν μία τρίτη εταιρεία είναι διοργανωτής ενός συνεδρίου και ενεργεί για λογαριασμό ενός Ε.Υ.Φ., η Chiesi Hellas θα δημοσιοποιεί την χορηγία στο όνομα του δικαιούχου Ε.Υ.Φ., ακόμη και εάν η πληρωμή καταβάλλεται προς την τρίτη εταιρεία

 

Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη

 • Θα γίνει συγκεντρωτική δημοσιοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με τη διεξαγωγή i) μη-κλινικών μελετών, ii) κλινικών μελετών και iii) προοπτικών μη παρεμβατικών μελετών.

 

Φορολογία

Όλες οι απευθείας πληρωμές θα καταγράφονται χωρίς ΦΠΑ και θα περιλαμβάνουν τον φόρο παρακράτησης (αν ισχύει), ανεξάρτητα από το αν καταβάλλεται απευθείας προς τις αρχές ή όχι. Για όλες τις παροχές θα καταγράφεται το μικτό ποσό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ κατά περίπτωση. Τα ποσά των παροχών που δημοσιοποιούνται δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους φορολογικού ελέγχου ή ελέγχου που αφορά το ΦΠΑ. Έξοδα ακύρωσης πριν από την εκδήλωση δεν θα καταγράφονται καθώς δεν αποτελούν παροχή.

 

Χρόνος δημοσιοποίησης

Η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν στη μεταβίβαση αξίας προς Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. γίνεται σε ετήσια βάση. Όλα τα στοιχεία καταγράφονται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και δημοσιεύονται μέχρι το αργότερο το τέλος του εξαμήνου της επόμενης χρονιάς. Η πρόσβαση στα στοιχεία θα παραμείνει ανοιχτή για τρία έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση δημοσιοποίησης της Chiesi Hellas και/ ή τη διόρθωση των στοιχείων προς δημοσιοποίηση μπορείτε να επικοινωνείτε στο disclosure.gr@chiesi.com 

 

Συνημμένα

Disclosure_2015_Chiesi_Hellas

Disclosure_2016_Chiesi_Hellas

Disclosure_2017_Chiesi_Hellas

Disclosure_HCPs_2017