ΑΡΧΙΚΗ > Δημοσιοποίηση παροχών

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ(Ε.Υ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Ε.Υ.Φ)

 

Γνωστοποίηση από την Chiesi Hellas Α.Ε.Β.Ε. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

 

Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιοποιούνται οι παροχές της Chiesi Hellas Α.Ε.Β.Ε. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και οι παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2021 – 31/12/2021, 01/01/2022 - 31/12/2022 και 01/01/2023 – 31/12/2023

 

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

 

 

Επαγγελματίες Υγείας

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης για ΕΥ/ΕΥΦ της EFPIA, ως ΕΥ ορίζεται κάθε μέλος του ιατρικού, οδοντιατρικού, φαρμακευτικού ή νοσηλευτικού επαγγέλματος ή κάθε άλλο άτομο το οποίο, κατά την πορεία των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, μπορεί να συνταγογραφήσει, να αγοράσει, να προμηθεύσει ή να χορηγήσει ένα φαρμακευτικό προϊόν.

 

Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς

Ως ΕΥΦ ορίζεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (i) το οποίο είναι μία υγειονομική, ιατρική ή επιστημονική ένωση ή οργανισμός, π.χ., νοσοκομεία, κλινικές, ιδρύματα, πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα (εκτός από τις οργανώσεις ασθενών που υπάγονται στον Κώδικα για τη Συνεργασία με Οργανώσεις Ασθενών της EFPIA και του ΣΦΕΕ) ή (ii) μέσω του οποίου ένας ή περισσότεροι ΕΥ παρέχουν υπηρεσίες.

 

Στόχοι δημοσιοποίησης:

  • Περαιτέρω Ενίσχυση της Διαφάνειας και της Επαγγελματικής Ηθικής και Ευθύνης
  • Διαύγεια στη συνεργασία μεταξύ ΕΥ/ΕΥΦ & φαρμακευτικών εταιρειών
  • Ανταπόκριση στην αυξανόμενη απαίτηση της κοινωνίας για περισσότερη διαφάνεια και ακεραιότητα

 

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση των παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το περιεχόμενο των οποίων περιορίζει την ονομαστική δημοσιοποίηση, στα προωθητικά συνέδρια που κατατείνουν στην εμπορική προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων καθώς και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και έχει ως εξής:

 

Δημοσιοποίηση παροχών για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις του έτους 2023

Αθήνα, 02.01.2024

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 4316/2014 (Α’  270), για την υποχρέωση δημοσιοποίησης, οποιοδήποτε αίτημα, διοργάνωσης εκδηλώσεων, συμμετοχών ΕΥ και επιτροπών εμπειρογνωμόνων, που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα και πραγματοποιηθεί κατά το 2023, θα πρέπει να έχει απολογισθεί ηλεκτρονικά από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, καθώς και τους επιστημονικούς φορείς, μέχρι την 30η.06.2024, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.

 

Επισημαίνεται ότι στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΕΟΦ για θέματα Επιστημονικών Συνεδρίων έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία «Αναφ. Δαπανών» για το έτος 2023, στην οποία καταχωρούνται αθροιστικά, ανά Επαγγελματία Υγείας – Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα, όσα είδη δαπανών εμπίπτουν στην παράγραφο 7 του άρθρου 66 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) και δεν περιλαμβάνονται στους απολογισμούς των υπηρεσιών: (α) «Απολ. διοργ. εκδήλωσης», (β) «Απολ. διοργ. επιτροπής» και (γ) «Απολ. συμμετοχών ΕΥ».

 

Υπογραμμίζεται ότι τηρείται η εκ της άνω διατάξεως αναφερόμενη χρονική προθεσμία.

 

Η Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

 

 

Δημοσιοποίηση Στοιχείων – Ανά Αποδέκτη/ ΕΥ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Chiesi Hellas Α.Ε.Β.Ε. συμμορφούμενη με το νομικό πλαίσιο και την ως άνω ανακοίνωση του ΕΟΦ υποβάλλει στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ τα απαιτούμενα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση. Στην παρούσα σελίδα οι παροχές της Chiesi Hellas Α.Ε.Β.Ε. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) δημοσιοποιούνται ως ακολούθως:

  • Ατομικά τα κόστη μετάβασης και διαμονής σε επιστημονικές εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ καθώς και οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτών. Δεδομένου ότι η εταιρεία μας δεν πραγματοποίησε προωθητικές συναντήσεις κατά το έτος 2023, δεν περιλαμβάνεται ονομαστική δημοσιοποίηση στοιχείων στην παρούσα έκθεση δημοσιοποίησης.
  • Συγκεντρωτικά τα στοιχεία παροχών που δεν αφορούν σε προωθητικές ενέργειες/συνέδρια.
  • Οι παροχές που σχετίζονται με φαγητό και ποτά, καθώς και ενημερωτικά και εκπαιδευτικά υλικά και αντικείμενα ιατρικής χρησιμότητας, δεν συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τη γενική οδηγία της EFPIA και του Υπουργείου Υγείας.

 

 

Δημοσιοποίηση παροχών προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.)

  • Δωρεές (δωρεές και επιχορηγήσεις προς Ε.Υ.Φ. που υποστηρίζουν την επιστήμη, την τεχνολογία, την ιατρική, την υγειονομική περίθαλψη, την έρευνα ή την εκπαίδευση) και οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί (ήτοι τιμολογηθεί και αποδοθεί στο δωρεοδόχο) εντός του έτους αναφοράς.
  • Δαπάνες που σχετίζονται με επιστημονικές ή/και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από Ε.Υ.Φ. για την εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας. Για τις δαπάνες αυτού του εδαφίου, ως ημερομηνία παροχής θα λογίζεται η τελευταία ημέρα της εκδήλωσης.
  • Λοιπές χορηγίες (π.χ. υποστήριξη ιστοσελίδων)

Όταν μία τρίτη εταιρεία είναι διοργανωτής ενός συνεδρίου και ενεργεί για λογαριασμό ενός Ε.Υ.Φ., η Chiesi Hellas Α.Ε.Β.Ε. δημοσιοποιεί την χορηγία στο όνομα του δικαιούχου Ε.Υ.Φ., ακόμη και εάν η πληρωμή καταβάλλεται προς την τρίτη εταιρεία.

 

 

Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη

Θα γίνει συγκεντρωτική δημοσιοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με τη διεξαγωγή i) μη-κλινικών μελετών, ii) κλινικών μελετών και iii) προοπτικών μη παρεμβατικών μελετών.

 

Φορολογία

Όλες οι απευθείας πληρωμές καταγράφονται χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνουν τον φόρο παρακράτησης (αν ισχύει), ανεξάρτητα από το αν καταβάλλεται απευθείας προς τις αρχές ή όχι. Για όλες τις παροχές σε είδος καταγράφεται το μικτό ποσό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου ισχύει. Τα ποσά των παροχών που δημοσιοποιούνται δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους φορολογικού ελέγχου ή ελέγχου που αφορά το ΦΠΑ.

 

Χρόνος δημοσιοποίησης

Η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν στη μεταβίβαση αξίας προς Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. γίνεται σε ετήσια βάση. Όλα τα στοιχεία καταγράφονται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και δημοσιεύονται το αργότερο μέχρι το τέλος του εξαμήνου της επόμενης χρονιάς. Η πρόσβαση στα στοιχεία θα παραμείνει ανοιχτή για τρία έτη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση δημοσιοποίησης της Chiesi Hellas Α.Ε.Β.Ε. και/ ή τη διόρθωση των στοιχείων προς δημοσιοποίηση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο disclosure.gr@chiesi.com

Συνημμένα

Disclosure_2021_Chiesi Hellas

Disclosure_2022_Chiesi Hellas 

Disclosure_2023_Chiesi Hellas